ETTE là gì? Ý nghĩa của từ ette - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

ETTE là gì? Ý nghĩa của từ ette

ETTE là gì ?

ETTE là “Evapotranspiration Tree Equivalents” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ETTE

ETTE có nghĩa “Evapotranspiration Tree Equivalents”, dịch sang tiếng Việt là “Cây thoát hơi nước tương đương”.

ETTE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ETTE là “Evapotranspiration Tree Equivalents”.

Một số kiểu ETTE viết tắt khác:
+ Exotic Tropic Timber Enterprises: Doanh nghiệp gỗ nhiệt đới ngoại lai.

Post Top Ad