FSCP là gì? Ý nghĩa của từ fscp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

FSCP là gì? Ý nghĩa của từ fscp

FSCP là gì ?

FSCP là “Financial Services Consumer Panel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FSCP

FSCP có nghĩa “Financial Services Consumer Panel”, dịch sang tiếng Việt là “Ban tiêu dùng dịch vụ tài chính”.

FSCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FSCP là “Financial Services Consumer Panel”.

Post Top Ad