AVID là gì? Ý nghĩa của từ avid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

AVID là gì? Ý nghĩa của từ avid

AVID là gì ?

AVID là “Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AVID

AVID có nghĩa “Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators”, dịch sang tiếng Việt là “Chống loạn nhịp tim so với máy khử rung tim cấy ghép”.

AVID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AVID là “Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators”.

Một số kiểu AVID viết tắt khác:
+ Advancement Via Individual Determination: Thăng tiến Thông qua Quyết định Cá nhân.
+ Audio-Visual Intimidating Display: Màn hình đe dọa âm thanh-hình ảnh.
+ Audio Visual Instructional Division: Bộ phận giảng dạy bằng âm thanh hình ảnh.
+ Achievement Via Individual Determination: Thành tích Thông qua Quyết tâm Cá nhân.
+ Attitude/Vector Information Display: Hiển thị thông tin về thái độ / vectơ.
+ Australian Volunteers for International Development: Tình nguyện viên Úc cho Phát triển Quốc tế.
+ AVIDAdvancement Via Individual Determination: AVIDAdvancement Thông qua Xác định Cá nhân.

Post Top Ad