DCMA là gì? Ý nghĩa của từ dcma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

DCMA là gì? Ý nghĩa của từ dcma

DCMA là gì ?

DCMA là “Defense Contract Management Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCMA

DCMA có nghĩa “Defense Contract Management Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng”.

DCMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCMA là “Defense Contract Management Agency”.

Một số kiểu DCMA viết tắt khác:
+ Dhow Countries Music Academy: Học viện âm nhạc Dhow Countries.
+ Director of Music Academy: Giám đốc Học viện Âm nhạc.
+ Digital Communication and Media Arts: Truyền thông Kỹ thuật số và Nghệ thuật Truyền thông.
+ Dichloran Chloramphenicol Malt Agar: Thạch mạch nha Dichloran chloramphenicol.

Post Top Ad