FFD là gì? Ý nghĩa của từ ffd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

FFD là gì? Ý nghĩa của từ ffd

FFD là gì ?

FFD là “Flange Focal Distance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FFD

FFD có nghĩa “Flange Focal Distance”, dịch sang tiếng Việt là “Khoảng cách tiêu cự mặt bích”.

FFD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FFD là “Flange Focal Distance”.

Một số kiểu FFD viết tắt khác:
+ First-Fit-Decreasing: Giảm đầu tiên.
+ Focus-Film Distance: Khoảng cách lấy nét phim.
+ Fused Filament Deposition: Lắng đọng sợi hợp nhất.
+ FF Developments: Sự phát triển FF.
+ Financing For Development: Tài trợ cho Phát triển.
+ Free-Form Deformation: Biến dạng tự do.
+ Flood Forecasting Division: Phòng dự báo lũ lụt.
+ Flame Failure Device: Thiết bị hỏng ngọn lửa.
+ Full Field Development: Phát triển toàn trường.
+ Forward Flank Downdraft: Chuyển tiếp bên sườn xuống.
+ First Flight Detachment: Đội bay đầu tiên.
+ Fairfield Fire Department: Sở cứu hỏa Fairfield.
+ Files For Discussion: Tệp để thảo luận.
+ Forward-Flank Downdraft: Hạ cánh về phía trước.
+ Fast Functional Debugger: Trình gỡ lỗi chức năng nhanh.

Post Top Ad