MZI là gì? Ý nghĩa của từ mzi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

MZI là gì? Ý nghĩa của từ mzi

MZI là gì ?

MZI là “Mach–Zehnder Interferometer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MZI

MZI có nghĩa “Mach–Zehnder Interferometer”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thoa kế Mach – Zehnder”.

MZI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MZI là “Mach–Zehnder Interferometer”.

Post Top Ad