BCY là gì? Ý nghĩa của từ bcy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

BCY là gì? Ý nghĩa của từ bcy

BCY là gì ?

BCY là “Varanasi City” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BCY

BCY có nghĩa “Varanasi City”, dịch sang tiếng Việt là “Thành phố Varanasi”.

BCY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCY là “Varanasi City”.

Post Top Ad