BICO là gì? Ý nghĩa của từ bico - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

BICO là gì? Ý nghĩa của từ bico

BICO là gì ?

BICO là “Barbados Ice Cream Company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BICO

BICO có nghĩa “Barbados Ice Cream Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty kem Barbados”.

BICO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BICO là “Barbados Ice Cream Company”.

Một số kiểu BICO viết tắt khác:
+ British and Irish Communist Organisation: Tổ chức Cộng sản Anh và Ireland.
+ Bipartite Control Office: Văn phòng Kiểm soát Bipartite.

Post Top Ad