BISC là gì? Ý nghĩa của từ bisc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

BISC là gì? Ý nghĩa của từ bisc

BISC là gì ?

BISC là “Bader International Study Centre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BISC

BISC có nghĩa “Bader International Study Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Bader”.

BISC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BISC là “Bader International Study Centre”.

Một số kiểu BISC viết tắt khác:
+ British International School, Cairo: Trường quốc tế Anh, Cairo.
+ British International School of Charlotte: Trường quốc tế Charlotte của Anh.
+ British Iron & Steel Corporation: Tập đoàn sắt & thép của Anh.
+ Ballot Initiative Strategy Center: Trung tâm Chiến lược Sáng kiến Lá phiếu.

Post Top Ad