BOPE là gì? Ý nghĩa của từ bope - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

BOPE là gì? Ý nghĩa của từ bope

BOPE là gì ?

BOPE là “Special Police Operations Battalion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOPE

BOPE có nghĩa “Special Police Operations Battalion”, dịch sang tiếng Việt là “Tiểu đoàn hoạt động cảnh sát đặc biệt”.

BOPE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOPE là “Special Police Operations Battalion”.

Post Top Ad