BRD là gì? Ý nghĩa của từ brd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

BRD là gì? Ý nghĩa của từ brd

BRD là gì ?

BRD là “Business Requirements Document” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BRD

BRD có nghĩa “Business Requirements Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu Yêu cầu Kinh doanh”.

BRD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BRD là “Business Requirements Document”.

Một số kiểu BRD viết tắt khác:
+ Bovine Respiratory Disease: Bệnh đường hô hấp ở bò.
+ Budget Review Division: Bộ phận Rà soát Ngân sách.
+ Biological Resources Discipline: Kỷ luật Tài nguyên Sinh vật.
+ Blade Research & Development: Nghiên cứu & Phát triển Blade.
+ Base Repair Depot: Kho sửa chữa cơ sở.
+ Belfast Roller Derby: Trận derby con lăn Belfast.
+ Bycatch Reduction Devices: Thiết bị giảm hàng loạt.
+ Blue Ribbon Downs: Dải ruy băng xanh xuống.
+ Barangay Road Development: Phát triển đường Barangay.
+ Bristol Roller Derby: Trận derby con lăn Bristol.
+ Biomedical Research Division: Phòng nghiên cứu y sinh.
+ Brandywine Roller Derby: Trận derby con lăn Brandywine.
+ Ballarat Roller Derby: Trận derby con lăn Ballarat.
+ Boston Roller Derby: Trận Derby Con lăn Boston.

Post Top Ad