BSDM là gì? Ý nghĩa của từ bsdm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

BSDM là gì? Ý nghĩa của từ bsdm

BSDM là gì ?

BSDM là “Bachelor of Science in Digital Marketing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BSDM

BSDM có nghĩa “Bachelor of Science in Digital Marketing”, dịch sang tiếng Việt là “Cử nhân Khoa học về Tiếp thị Kỹ thuật số”.

BSDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BSDM là “Bachelor of Science in Digital Marketing”.

Post Top Ad