BUMP là gì? Ý nghĩa của từ bump - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

BUMP là gì? Ý nghĩa của từ bump

BUMP là gì ?

BUMP là “Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BUMP

BUMP có nghĩa “Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy”, dịch sang tiếng Việt là “Hiểu rõ hơn về siêu hình học của thai kỳ”.

BUMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BUMP là “Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy”.

Một số kiểu BUMP viết tắt khác:
+ Birmingham Urban Mountain Pedalers: Người đi bộ trên núi thành thị Birmingham.
+ Beneficial Use Monitoring Program: Chương trình giám sát việc sử dụng có lợi.
+ Barry’s Ultra Motorsports Park: Công viên siêu mô tô thể thao của Barry.

Post Top Ad