CAL là gì? Ý nghĩa của từ cal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

CAL là gì? Ý nghĩa của từ cal

CAL là gì ?

CAL là “Client Access License” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAL

CAL có nghĩa “Client Access License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép Truy cập Khách hàng”.

CAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAL là “Client Access License”.

Một số kiểu CAL viết tắt khác:
+ Calorie.
+ Cape Ann League.
+ Compute Abstraction Layer: Lớp trừu tượng tính toán.
+ Capital Allocation Line: Dòng phân bổ vốn.
+ California League: Liên đoàn California.
+ Cold Atom Laboratory: Phòng thí nghiệm nguyên tử lạnh.
+ California Authority for Land: Cơ quan quản lý đất đai của California.
+ College of Arts and Letters: Cao đẳng nghệ thuật và văn thư.
+ Cambridge A-Level: Trình độ Cambridge A.
+ Clinical Attachment Loss: Mất gắn kết lâm sàng.
+ Cape-Atlantic League: Liên đoàn Cape-Atlantic.
+ Center for Applied Linguistics: Trung tâm Ngôn ngữ học Ứng dụng.
+ Christian Academy of Lawrenceburg: Học viện Cơ đốc giáo Lawrenceburg.
+ Cornell Aeronautical Laboratory: Phòng thí nghiệm hàng không Cornell.
+ Calreticulin.
+ Caribbean Airlines: Các hãng hàng không Caribbean.
+ Coalition of African Lesbians: Liên minh những người đồng tính nữ Châu Phi.
+ Canadian Airways Limited.
+ Copyright Agency Ltd: Cơ quan bản quyền Ltd.
+ Colorado Association of Libraries: Hiệp hội thư viện Colorado.
+ Cincinnati Academic League: Liên đoàn học thuật Cincinnati.
+ Conservation Analytical Laboratory: Phòng thí nghiệm phân tích bảo tồn.
+ Cray Assembly Language: Ngôn ngữ hợp ngữ Cray.
+ Central AGMARK Laboratory: Phòng thí nghiệm AGMARK Trung tâm.
+ Customer Access Link: Liên kết truy cập khách hàng.

Post Top Ad