CBSE là gì? Ý nghĩa của từ cbse - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

CBSE là gì? Ý nghĩa của từ cbse

CBSE là gì ?

CBSE là “Component-Based Software Engineering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CBSE

CBSE có nghĩa “Component-Based Software Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật phần mềm dựa trên thành phần”.

CBSE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CBSE là “Component-Based Software Engineering”.

Một số kiểu CBSE viết tắt khác:
+ Central Board of Secondary Education: Trung học phổ thông trung học.
+ Center for Biophysical Sciences and Engineering: Trung tâm Khoa học Lý sinh và Kỹ thuật.
+ Center for Biomolecular Science and Engineering: Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Phân tử Sinh học.

Post Top Ad