CCCV là gì? Ý nghĩa của từ cccv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

CCCV là gì? Ý nghĩa của từ cccv

CCCV là gì ?

CCCV là “Year 305” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCCV

CCCV có nghĩa “Year 305”, dịch sang tiếng Việt là “Năm 305”.

CCCV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCCV là “Year 305”.

Post Top Ad