SIMCA là gì? Ý nghĩa của từ simca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

SIMCA là gì? Ý nghĩa của từ simca

SIMCA là gì ?

SIMCA là “Soft Independent Modelling by Class Analogy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SIMCA

SIMCA có nghĩa “Soft Independent Modelling by Class Analogy”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình hóa độc lập mềm theo phương pháp tương tự lớp”.

SIMCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SIMCA là “Soft Independent Modelling by Class Analogy”.

Một số kiểu SIMCA viết tắt khác:
+ Sugud Islands Marine Conservation Area: Khu bảo tồn biển quần đảo Sugud.
+ Social Identity Model of Collective Action: Mô hình nhận dạng xã hội về hành động tập thể.
+ South Indian Music Companies Association: Hiệp hội các công ty âm nhạc Nam Ấn Độ.

Post Top Ad