CCFM là gì? Ý nghĩa của từ ccfm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

CCFM là gì? Ý nghĩa của từ ccfm

CCFM là gì ?

CCFM là “Campus Christian Formation Ministry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCFM

CCFM có nghĩa “Campus Christian Formation Ministry”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Cơ đốc giáo Bộ hình thành”.

CCFM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCFM là “Campus Christian Formation Ministry”.

Một số kiểu CCFM viết tắt khác:
+ Franco-Manitoban Cultural Centre: Trung tâm văn hóa Franco-Manitoban.

Post Top Ad