CSES là gì? Ý nghĩa của từ cses - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

CSES là gì? Ý nghĩa của từ cses

CSES là gì ?

CSES là “Chemring Sensors and Electronics Systems” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CSES

CSES có nghĩa “Chemring Sensors and Electronics Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống điện tử và cảm biến hóa học”.

CSES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSES là “Chemring Sensors and Electronics Systems”.

Một số kiểu CSES viết tắt khác:
+ Carleton Student Engineering Society: Hiệp hội Kỹ thuật Sinh viên Carleton.
+ Crime Scene Examiners: Giám định hiện trường vụ án.
+ Centre for Sport and Exercise Science: Trung tâm Khoa học Thể dục Thể thao.
+ Ceramic Solid Electrolytes: Chất điện phân rắn gốm.
+ Cambodia Socio Economic Survey: Điều tra kinh tế xã hội Campuchia.
+ Comparative Study of Electoral Systems: Nghiên cứu so sánh các hệ thống bầu cử.
+ Common Services Entities: Các thực thể dịch vụ chung.
+ China Seismo-Electromagnetic Satellite: Vệ tinh Seismo-Điện từ Trung Quốc.
+ Continental-Scale Experiments: Thử nghiệm Quy mô Lục địa.

Post Top Ad