CDTL là gì? Ý nghĩa của từ cdtl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

CDTL là gì? Ý nghĩa của từ cdtl

CDTL là gì ?

CDTL là “Centre for Development of Teaching and Learning” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CDTL

CDTL có nghĩa “Centre for Development of Teaching and Learning”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phát triển Dạy và Học”.

CDTL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CDTL là “Centre for Development of Teaching and Learning”.

Post Top Ad