CEIL là gì? Ý nghĩa của từ ceil - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

CEIL là gì? Ý nghĩa của từ ceil

CEIL là gì ?

CEIL là “Certification Engineers International Limited” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CEIL

CEIL có nghĩa “Certification Engineers International Limited”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty TNHH Chứng nhận Kỹ sư Quốc tế”.

CEIL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CEIL là “Certification Engineers International Limited”.

Post Top Ad