CLM là gì? Ý nghĩa của từ clm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

CLM là gì? Ý nghĩa của từ clm

CLM là gì ?

CLM là “Configuration Lifecycle Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CLM

CLM có nghĩa “Configuration Lifecycle Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý vòng đời cấu hình”.

CLM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CLM là “Configuration Lifecycle Management”.

Một số kiểu CLM viết tắt khác:
+ Consultative Level Meetings: Các cuộc họp cấp độ tham vấn.
+ Collaborative Lifecycle Management: Quản lý vòng đời hợp tác.
+ Christian Life Movement: Phong trào Đời sống Cơ đốc.
+ Channel Length Modulation: Điều chế độ dài kênh.
+ Cutaneous Larva Migrans: Migrans Ấu trùng Da.
+ Common Lisp Music: Nhạc Lisp chung.
+ Car Location Message: Tin nhắn vị trí ô tô.
+ Contract Lifecycle Management: Quản lý vòng đời hợp đồng.
+ Chain Ladder Method: Phương pháp thang chuỗi.
+ Capacity License Model: Mô hình Giấy phép Năng lực.
+ Commissioner for Linguistic Minorities: Ủy viên phụ trách ngôn ngữ thiểu số.
+ Certified Lay Minister: Bộ trưởng Giáo dân được chứng nhận.
+ Certified Legal Manager: Người quản lý pháp lý được chứng nhận.
+ Certificate Lifecycle Manager: Trình quản lý vòng đời chứng chỉ.
+ Client Lifecycle Management: Quản lý vòng đời khách hàng.
+ Caprivi Liberation Movement: Phong trào giải phóng Caprivi.
+ Certified Lean Master: Thạc sĩ tinh gọn được chứng nhận.
+ Community Leisure Management: Quản lý thời gian giải trí cộng đồng.
+ Circuit Lifecycle Manager: Trình quản lý vòng đời mạch.
+ Consolidated Laundry Machinery: Máy giặt Hợp nhất.
+ Corporate Lloyd's Membership: Tư cách thành viên của công ty Lloyd's.
+ Cathodoluminescence microscope: Kính hiển vi phát quang cathodoluminescence.
+ Copper Loop Management: Quản lý vòng lặp đồng.
+ Career and Life Management: Quản lý sự nghiệp và cuộc sống.
+ Cause-Related Loyalty Marketing: Tiếp thị lòng trung thành liên quan đến nguyên nhân.
+ Copyright and other Legal Matters: Bản quyền và các vấn đề pháp lý khác.
+ Commander, Legion of Merit: Chỉ huy, Quân đoàn khen thưởng.

Post Top Ad