CRAP là gì? Ý nghĩa của từ crap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

CRAP là gì? Ý nghĩa của từ crap

CRAP là gì ?

CRAP là “Completely Ridiculous Anthropic Principle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRAP

CRAP có nghĩa “Completely Ridiculous Anthropic Principle”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên tắc nhân học hoàn toàn vô lý”.

CRAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRAP là “Completely Ridiculous Anthropic Principle”.

Một số kiểu CRAP viết tắt khác:
+ Committee to Review Academic Programs: Ủy ban Đánh giá các Chương trình Học thuật.
+ Curiosities, Relics, Art & Propaganda: Thành phố, Di tích, Nghệ thuật & Tuyên truyền.
+ Cornwall Ratepayers Against Panic: Người trả giá Cornwall chống lại sự hoảng sợ.

Post Top Ad