CTTB là gì? Ý nghĩa của từ cttb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

CTTB là gì? Ý nghĩa của từ cttb

CTTB là gì ?

CTTB là “City of Ten Thousand Buddhas” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTTB

CTTB có nghĩa “City of Ten Thousand Buddhas”, dịch sang tiếng Việt là “Vạn Phật Thánh Thành”.

CTTB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTTB là “City of Ten Thousand Buddhas”.

Post Top Ad