DAPR là gì? Ý nghĩa của từ dapr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

DAPR là gì? Ý nghĩa của từ dapr

DAPR là gì ?

DAPR là “Dynamic, Anomaly & Pattern Response” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAPR

DAPR có nghĩa “Dynamic, Anomaly & Pattern Response”, dịch sang tiếng Việt là “Phản hồi động, bất thường & mẫu”.

DAPR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAPR là “Dynamic, Anomaly & Pattern Response”.

Một số kiểu DAPR viết tắt khác:
+ Diploma in Advertising, Public Relations & Brand Management: Văn bằng Quảng cáo, Quan hệ Công chúng & Quản lý Thương hiệu.

Post Top Ad