ADHOC là gì? Ý nghĩa của từ adhoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

ADHOC là gì? Ý nghĩa của từ adhoc

ADHOC là gì ?

ADHOC là “Cambodian Human Rights and Development Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ADHOC

ADHOC có nghĩa “Cambodian Human Rights and Development Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Nhân quyền và Phát triển Campuchia”.

ADHOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ADHOC là “Cambodian Human Rights and Development Association”.

Post Top Ad