DIO là gì? Ý nghĩa của từ dio - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

DIO là gì? Ý nghĩa của từ dio

DIO là gì ?

DIO là “Defense Industries Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DIO

DIO có nghĩa “Defense Industries Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng”.

DIO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DIO là “Defense Industries Organization”.

Một số kiểu DIO viết tắt khác:
+ Defence Intelligence Organisation: Tổ chức tình báo quốc phòng.
+ Defence Infrastructure Organisation: Tổ chức cơ sở hạ tầng quốc phòng.
+ Defence Industries Organisation: Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng.
+ Diploma In Opticianry: Văn bằng chuyên ngành nhãn khoa.
+ Defensive Information Operations: Hoạt động thông tin phòng thủ.
+ Department of Immunology and Oncology: Khoa Miễn dịch học và Ung thư học.
+ Defense Intelligence Officer: Sĩ quan Tình báo Quốc phòng.
+ District Intelligence Officer: Nhân viên tình báo quận.

Post Top Ad