DNTP là gì? Ý nghĩa của từ dntp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

DNTP là gì? Ý nghĩa của từ dntp

DNTP là gì ?

DNTP là “deoxyribonucleotide triphosphate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DNTP

DNTP có nghĩa “deoxyribonucleotide triphosphate”, dịch sang tiếng Việt là “deoxyribonucleotide triphosphat”.

DNTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNTP là “deoxyribonucleotide triphosphate”.

Post Top Ad