EHD là gì? Ý nghĩa của từ ehd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

EHD là gì? Ý nghĩa của từ ehd

EHD là gì ?

EHD là “Electrohydrodynamics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EHD

EHD có nghĩa “Electrohydrodynamics”, dịch sang tiếng Việt là “Điện động lực học”.

EHD là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EHD là “Electrohydrodynamics”.

Một số kiểu EHD viết tắt khác:
+ Epizootic Hemorrhagic Disease: Bệnh xuất huyết Epizootic.
+ European Heritage Days: Ngày Di sản Châu Âu.
+ Edge Histogram Descriptor: Trình mô tả biểu đồ cạnh.
+ Electronic Home Detention: Giam giữ tại nhà điện tử.
+ English Historical Documents: Tài liệu lịch sử tiếng Anh.

Post Top Ad