TCPA là gì? Ý nghĩa của từ tcpa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

TCPA là gì? Ý nghĩa của từ tcpa

TCPA là gì ?

TCPA là “Telephone Consumer Protection Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TCPA

TCPA có nghĩa “Telephone Consumer Protection Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng qua điện thoại”.

TCPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCPA là “Telephone Consumer Protection Act”.

Một số kiểu TCPA viết tắt khác:
+ Town and Country Planning Association: Hiệp hội quy hoạch thị trấn và quốc gia.
+ Taylor Centre for the Performing Arts: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Taylor.
+ Time to CPA: Đến lúc CPA.
+ Town and Country Planning Authority: Cơ quan Quy hoạch Thị trấn và Quốc gia.
+ Town and Country Planning Act: Đạo luật quy hoạch thị trấn và quốc gia.

Post Top Ad