EMR là gì? Ý nghĩa của từ emr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

EMR là gì? Ý nghĩa của từ emr

EMR là gì ?

EMR là “Electronic Medical Records” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EMR

EMR có nghĩa “Electronic Medical Records”, dịch sang tiếng Việt là “Hồ sơ y tế điện tử”.

EMR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EMR là “Electronic Medical Records”.

Một số kiểu EMR viết tắt khác:
+ Electromagnetic radiation: Bức xạ điện từ.
+ East Midlands Railway: Đường sắt East Midlands.
+ Edmonton Metropolitan Region: Vùng đô thị Edmonton.
+ European Metropolitan Regions: Các khu vực đô thị Châu Âu.
+ Electron Magnetic Resonance: Cộng hưởng từ điện tử.
+ Express Multi-Concepts Resources: Thể hiện Tài nguyên Đa khái niệm.
+ Extended Multi Ride: Mở rộng nhiều chuyến đi.
+ Emergency Medical Responder: Người phản hồi y tế khẩn cấp.
+ European Metal Recycling: Tái chế kim loại Châu Âu.
+ Exclusive Marketing Rights: Quyền tiếp thị độc quyền.
+ Emergency Medical Response: Phản ứng y tế khẩn cấp.
+ European Mid-course Radar: Radar giữa khóa học Châu Âu.
+ Extreme Mass Ratio: Tỷ lệ khối lượng cực đoan.
+ Experience Modification Ratings: Xếp hạng sửa đổi trải nghiệm.
+ Etios Motor Racing: Giải đua mô tô Etios.
+ European Management Review: Đánh giá Quản lý Châu Âu.
+ Emerging Multinationals Report: Báo cáo đa quốc gia mới nổi.
+ Ecological Mangrove Restoration: Phục hồi rừng ngập mặn sinh thái.
+ Energy, Mines and Resources: Năng lượng, Mỏ và Tài nguyên.
+ Eastern Michigan Railways: Đường sắt Đông Michigan.
+ Eastern Maine Railway: Đường sắt Đông Maine.
+ Elevator Machine Room: Phòng máy thang máy.
+ Electronically Mediated Reaction: Phản ứng dàn xếp điện tử.
+ Engineering Management Review: Đánh giá Quản lý Kỹ thuật.

Post Top Ad