EOF là gì? Ý nghĩa của từ eof - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

EOF là gì? Ý nghĩa của từ eof

EOF là gì ?

EOF là “End Of File” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EOF

EOF có nghĩa “End Of File”, dịch sang tiếng Việt là “Phần cuối của tập tin”.

EOF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EOF là “End Of File”.

Một số kiểu EOF viết tắt khác:
+ Enterprise Objects Framework: Khung đối tượng doanh nghiệp.
+ End Of Frame: Kết thúc khung hình.
+ Electro-Osmotic Flow: Dòng thẩm thấu điện.
+ Empirical Orthogonal Functions: Các hàm trực giao theo kinh nghiệm.
+ Escalation Of Force: Sự leo thang của lực lượng.
+ Enel OpEn Fiber.
+ End Of Features: Kết thúc các tính năng.
+ Energy Optimization Furnace: Lò tối ưu hóa năng lượng.
+ Electroosmotic flow: Dòng điện.
+ End-Of-Feature: Tính năng kết thúc.
+ Estonian Orienteering Federation: Liên đoàn Định hướng Estonian.
+ Observatory On Femincide: Đài quan sát trên Femincide.
+ Education Outcomes Fund: Quỹ kết quả giáo dục.

Post Top Ad