PICO là gì? Ý nghĩa của từ pico - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

PICO là gì? Ý nghĩa của từ pico

PICO là gì ?

PICO là “Pacific Institute for Community Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PICO

PICO có nghĩa “Pacific Institute for Community Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Tổ chức Cộng đồng Thái Bình Dương”.

PICO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PICO là “Pacific Institute for Community Organization”.

Một số kiểu PICO viết tắt khác:
+ Pakistan Institute of Community Ophthalmology: Viện Nhãn khoa Cộng đồng Pakistan.
+ Policy Innovation and Co-ordination Office: Văn phòng Điều phối và Đổi mới Chính sách.
+ Progressive Tool and Industries Co.: Công cụ tiến bộ và các ngành công nghiệp.
+ Polar Ice Coring Office: Văn phòng Polar Ice Coring.
+ Petroleum Import Compagnie: Tổng hợp nhập khẩu dầu mỏ.

Post Top Ad