EOW là gì? Ý nghĩa của từ eow - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

EOW là gì? Ý nghĩa của từ eow

EOW là gì ?

EOW là “Engineering Orderwire” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EOW

EOW có nghĩa “Engineering Orderwire”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật Orderwire”.

EOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EOW là “Engineering Orderwire”.

Một số kiểu EOW viết tắt khác:
+ Economic Offences Wing: Cánh Vi phạm Kinh tế.
+ Extended Overwater Operations: Hoạt động trên nước mở rộng.
+ Economic Offenses Wing: Cánh Vi phạm Kinh tế.
+ Engineering Office Wing: Cánh văn phòng kỹ thuật.
+ Engines of War: Động cơ chiến tranh.

Post Top Ad