FAIR là gì? Ý nghĩa của từ fair - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

FAIR là gì? Ý nghĩa của từ fair

FAIR là gì ?

FAIR là “Fairness & Accuracy In Reporting” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAIR

FAIR có nghĩa “Fairness & Accuracy In Reporting”, dịch sang tiếng Việt là “Công bằng & Chính xác trong Báo cáo”.

FAIR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAIR là “Fairness & Accuracy In Reporting”.

Một số kiểu FAIR viết tắt khác:
+ Faithful Answers, Informed Response: Câu trả lời trung thực, câu trả lời được cung cấp thông tin.
+ Foundation for Apologetic Information & Research: Tổ chức cho Nghiên cứu & Thông tin Xin lỗi.
+ Federation for American Immigration Reform: Liên đoàn Cải cách Nhập cư Hoa Kỳ.
+ Facility for Antiproton and Ion Research: Cơ sở nghiên cứu Antiproton và Ion.
+ Factor Analysis of Information Risk: Phân tích yếu tố rủi ro thông tin.
+ Families Acting for Innocent Relatives: Gia đình hành động vì người thân vô tội.
+ Facebook Artificial Intelligence Research: Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Facebook.
+ Facebook's AI Research: Nghiên cứu AI của Facebook.
+ Fair Access In Renting: Tiếp cận Công bằng trong Cho thuê.
+ Family, Action, Information, Rescue: Gia đình, Hành động, Thông tin, Cứu hộ.
+ Forum Against Islamophobia and Racism: Diễn đàn chống lại chứng sợ Hồi giáo và phân biệt chủng tộc.
+ Federal Accountability Initiative for Reform: Sáng kiến ​​trách nhiệm liên bang để cải cách.
+ Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable: Có thể tìm thấy, có thể tiếp cận, có thể tương tác và có thể tái sử dụng.
+ Fine Arts Interdisciplinary Resource: Tài nguyên liên ngành Mỹ thuật.

Post Top Ad