FAVE là gì? Ý nghĩa của từ fave - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

FAVE là gì? Ý nghĩa của từ fave

FAVE là gì ?

FAVE là “Fifth Avenue Upper Elementary School” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAVE

FAVE có nghĩa “Fifth Avenue Upper Elementary School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường tiểu học trên đại lộ số 5”.

FAVE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAVE là “Fifth Avenue Upper Elementary School”.

Post Top Ad