FCFS là gì? Ý nghĩa của từ fcfs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

FCFS là gì? Ý nghĩa của từ fcfs

FCFS là gì ?

FCFS là “First Come First Served” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FCFS

FCFS có nghĩa “First Come First Served”, dịch sang tiếng Việt là “Đến trước được phục vụ trước”.

FCFS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FCFS là “First Come First Served”.

Một số kiểu FCFS viết tắt khác:
+ Functional Check Flights: Chuyến bay kiểm tra chức năng.

Post Top Ad