FEEE là gì? Ý nghĩa của từ feee - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

FEEE là gì? Ý nghĩa của từ feee

FEEE là gì ?

FEEE là “Foundation for Environmental Education in Europe” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FEEE

FEEE có nghĩa “Foundation for Environmental Education in Europe”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ Giáo dục Môi trường ở Châu Âu”.

FEEE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FEEE là “Foundation for Environmental Education in Europe”.

Post Top Ad