FIRM là gì? Ý nghĩa của từ firm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

FIRM là gì? Ý nghĩa của từ firm

FIRM là gì ?

FIRM là “Flood Insurance Rate Map” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FIRM

FIRM có nghĩa “Flood Insurance Rate Map”, dịch sang tiếng Việt là “Bản đồ tỷ lệ bảo hiểm lũ lụt”.

FIRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FIRM là “Flood Insurance Rate Map”.

Một số kiểu FIRM viết tắt khác:
+ Fair Immigration Reform Movement: Phong trào Cải cách Nhập cư Công bằng.

Post Top Ad