FOA là gì? Ý nghĩa của từ foa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

FOA là gì? Ý nghĩa của từ foa

FOA là gì ?

FOA là “Fiber Optic Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOA

FOA có nghĩa “Fiber Optic Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội sợi quang”.

FOA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOA là “Fiber Optic Association”.

Một số kiểu FOA viết tắt khác:
+ First Office Application: Ứng dụng Office đầu tiên.
+ Friends Of Abe: Những người bạn của Abe.
+ Farmers' Organization Authority: Cơ quan tổ chức nông dân.
+ Funding Opportunity Announcement: Thông báo cơ hội tài trợ.
+ Field Operating Agency: Cơ quan điều hành thực địa.
+ Friends of Auxerre: Những người bạn của Auxerre.
+ Forward Operating Agency: Cơ quan điều hành chuyển tiếp.
+ Friends of Animals: Những người bạn của động vật.
+ Foreign Office Architects: Kiến trúc sư văn phòng nước ngoài.
+ Final Offer Arbitration: Cung cấp cuối cùng Trọng tài.
+ Festival Of Arts: Lễ hội nghệ thuật.
+ Field Operations Administration: Quản lý hoạt động hiện trường.
+ Foreign Operations Administration: Quản lý hoạt động nước ngoài.
+ Future Of Africa: Tương lai của Châu Phi.
+ Food and Agriculture Organization: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp.
+ Faculty of Agriculture: Khoa Nông nghiệp.
+ Fraternal Organization Agreement: Thỏa thuận tổ chức huynh đệ.
+ Futures and Options Association: Hiệp hội hợp đồng tương lai và quyền chọn.
+ Friends of Al-Aqsa: Những người bạn của Al-Aqsa.
+ Formula One Administration: Quản trị Công thức Một.
+ Fortune Of Africa: Vận may của Châu Phi.

Post Top Ad