FOSS là gì? Ý nghĩa của từ foss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

FOSS là gì? Ý nghĩa của từ foss

FOSS là gì ?

FOSS là “Free and Open-Source Software” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOSS

FOSS có nghĩa “Free and Open-Source Software”, dịch sang tiếng Việt là “Phần mềm nguồn mở và miễn phí”.

FOSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOSS là “Free and Open-Source Software”.

Một số kiểu FOSS viết tắt khác:
+ Full-Option Science System: Hệ thống khoa học đầy đủ tùy chọn.
+ Forward Operating Sites: Chuyển tiếp các trang web điều hành.
+ Free / Open Source Software: Phần mềm nguồn mở / miễn phí.
+ Faculty of Science & Sport: Khoa Khoa học & Thể thao.
+ Family of Schools Supervisor: Giám sát gia đình của trường học.
+ FGS Old Students Society: Hội sinh viên cũ của FGS.
+ Full Option Science System: Hệ thống Khoa học Tùy chọn Đầy đủ.
+ Friends of St Stephen's: Những người bạn của St Stephen's.
+ Friends of Silverdale Station: Những người bạn của Trạm Silverdale.
+ Friends of the Sufferings Souls: Những người bạn của những linh hồn đau khổ.

Post Top Ad