GAIN là gì? Ý nghĩa của từ gain - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

GAIN là gì? Ý nghĩa của từ gain

GAIN là gì ?

GAIN là “Global Appraisal of Individual Needs” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GAIN

GAIN có nghĩa “Global Appraisal of Individual Needs”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá toàn cầu về nhu cầu cá nhân”.

GAIN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAIN là “Global Appraisal of Individual Needs”.

Một số kiểu GAIN viết tắt khác:
+ Global Alliance for Improved Nutrition: Liên minh toàn cầu về cải thiện dinh dưỡng.
+ GPCR-Autoproteolysis INducing.

Post Top Ad