GUID là gì? Ý nghĩa của từ guid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

GUID là gì? Ý nghĩa của từ guid

GUID là gì ?

GUID là “Globally Unique Identifier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GUID

GUID có nghĩa “Globally Unique Identifier”, dịch sang tiếng Việt là “Số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu”.

GUID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GUID là “Globally Unique Identifier”.

Một số kiểu GUID viết tắt khác:
+ Guidance Software: Phần mềm hướng dẫn.

Post Top Ad