HDP là gì? Ý nghĩa của từ hdp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

HDP là gì? Ý nghĩa của từ hdp

HDP là gì ?

HDP là “Hurricane Destruction Potential” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HDP

HDP có nghĩa “Hurricane Destruction Potential”, dịch sang tiếng Việt là “Tiềm năng hủy diệt cơn bão”.

HDP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HDP là “Hurricane Destruction Potential”.

Một số kiểu HDP viết tắt khác:
+ Peoples' Democratic Party: Đảng Dân chủ Nhân dân.
+ Hydroxypropyl Distarch Phosphate.
+ Hierarchical Dirichlet Process: Quy trình Dirichlet phân cấp.
+ Hazara Democratic Party: Đảng Dân chủ Hazara.
+ Hope Democratic Party: Đảng Dân chủ Hy vọng.
+ Hortonworks Data Platform: Nền tảng dữ liệu Hortonworks.
+ High Density Plasmas: Mật độ cao Plasmas.
+ Heritage Documentation Programs: Các Chương trình Tài liệu Di sản.
+ Hankyoreh Democratic Party: Đảng Dân chủ Hankyoreh.
+ Hierarchical Decision Process: Quy trình quyết định phân cấp.
+ Hotel Development Partners: Đối tác phát triển khách sạn.
+ Human Dimensions Programme: Chương trình kích thước con người.
+ Host Defense Peptide: Peptide bảo vệ vật chủ.
+ High Definition Porcelain: Sứ độ nét cao.
+ Hydrocarbon Dew Point: Điểm sương hydrocacbon.
+ House Democracy Partnership: Quan hệ đối tác về dân chủ trong gia đình.
+ Hypercubic Direction-Preserving: Bảo quản hướng siêu âm.
+ High Density Population: Mật độ dân số cao.

Post Top Ad