HIRA là gì? Ý nghĩa của từ hira - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

HIRA là gì? Ý nghĩa của từ hira

HIRA là gì ?

HIRA là “Health Insurance Review and Assessment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HIRA

HIRA có nghĩa “Health Insurance Review and Assessment”, dịch sang tiếng Việt là “Rà soát và Đánh giá Bảo hiểm Y tế”.

HIRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HIRA là “Health Insurance Review and Assessment”.

Một số kiểu HIRA viết tắt khác:
+ Hazard Identification and Risk Assessment: Nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro.

Post Top Ad