ICLA là gì? Ý nghĩa của từ icla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

ICLA là gì? Ý nghĩa của từ icla

ICLA là gì ?

ICLA là “Irish Copyright Licensing Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICLA

ICLA có nghĩa “Irish Copyright Licensing Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan cấp phép bản quyền Ailen”.

ICLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICLA là “Irish Copyright Licensing Agency”.

Một số kiểu ICLA viết tắt khác:
+ International Comparative Literature Association: Hiệp hội Văn học So sánh Quốc tế.
+ International College of Liberal Arts: Cao đẳng nghệ thuật tự do quốc tế.
+ International Cognitive Linguistics Association: Hiệp hội ngôn ngữ học nhận thức quốc tế.
+ Information, Counselling and Legal Assistance: Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ Pháp lý.
+ Indian Claims Limitations Act: Đạo luật giới hạn khiếu nại của Ấn Độ.
+ International Civil Liberties Alliance: Liên minh Tự do Dân sự Quốc tế.
+ International and Comparative Law in Africa: Luật So sánh và Quốc tế ở Châu Phi.
+ Intercollegiate League of America: Liên đoàn đại học của Mỹ.

Post Top Ad