ICTU là gì? Ý nghĩa của từ ictu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

ICTU là gì? Ý nghĩa của từ ictu

ICTU là gì ?

ICTU là “Irish Congress of Trade Unions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICTU

ICTU có nghĩa “Irish Congress of Trade Unions”, dịch sang tiếng Việt là “Đại hội Công đoàn Ireland”.

ICTU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICTU là “Irish Congress of Trade Unions”.

Một số kiểu ICTU viết tắt khác:
+ Integrated Centre of Trade Unions: Trung tâm Tổng hợp Công đoàn.

Post Top Ad