IEE là gì? Ý nghĩa của từ iee - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

IEE là gì? Ý nghĩa của từ iee

IEE là gì ?

IEE là “Inner Enamel Epithelium” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IEE

IEE có nghĩa “Inner Enamel Epithelium”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu mô men trong”.

IEE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IEE là “Inner Enamel Epithelium”.

Một số kiểu IEE viết tắt khác:
+ Institution of Electrical Engineers: Học viện kỹ sư điện.
+ Intelligent Energy Europe: Năng lượng thông minh Châu Âu.
+ Industrial Electronic Engineers: Kỹ sư điện tử công nghiệp.
+ Institute for Energy Efficiency: Viện Hiệu quả Năng lượng.
+ Integrated Enterprise Excellence: Tích hợp Doanh nghiệp Xuất sắc.
+ Institute of Electrical Engineering: Viện kỹ thuật điện.
+ Institute for Energy and Environment: Viện Năng lượng và Môi trường.
+ Intelligent Energy – Europe: Năng lượng thông minh - Châu Âu.
+ Intuitive Ethical Extravert: Hướng ngoại đạo đức trực quan.
+ International Electronics and Engineering: Điện tử và Kỹ thuật Quốc tế.
+ Institute for Effective Education: Viện Giáo dục Hiệu quả.
+ Institute of Energy Engineering: Viện Kỹ thuật Năng lượng.
+ Institute for Energy and the Environment: Viện Năng lượng và Môi trường.
+ Independent Educational Evaluation: Đánh giá giáo dục độc lập.
+ Institute for Excellence & Ethics: Viện Xuất sắc & Đạo đức.
+ Institute of Energy Economics: Viện Kinh tế Năng lượng.
+ Initial Environment Examination: Kiểm tra môi trường ban đầu.

Post Top Ad