IEP là gì? Ý nghĩa của từ iep - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

IEP là gì? Ý nghĩa của từ iep

IEP là gì ?

IEP là “Integrated Electric Propulsion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IEP

IEP có nghĩa “Integrated Electric Propulsion”, dịch sang tiếng Việt là “Động cơ điện tích hợp”.

IEP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IEP là “Integrated Electric Propulsion”.

Một số kiểu IEP viết tắt khác:
+ Individualized Education Program: Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa.
+ Internet Encyclopedia of Philosophy: Bách khoa toàn thư về triết học trên Internet.
+ Institute for Economics and Peace: Viện Kinh tế và Hòa bình.
+ Intercity Express Programme: Chương trình tốc hành liên tỉnh.
+ Institute of Employability Professionals: Viện chuyên gia về khả năng tuyển dụng.
+ International Event Partnership: Đối tác sự kiện quốc tế.
+ Individualized Education Plan: Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa.
+ Independent Energy Partners: Đối tác năng lượng độc lập.
+ Institute for Economics & Peace: Viện Kinh tế & Hòa bình.
+ Individual Education Program: Chương trình Giáo dục Cá nhân.
+ International Energy Program: Chương trình năng lượng quốc tế.
+ Intensive English Programs: Chương trình tiếng Anh tăng cường.
+ Introductory Education and Propaganda: Giáo dục Giới thiệu và Tuyên truyền.
+ Institute of Educational Policy: Viện Chính sách Giáo dục.
+ Initial Entry Package: Gói đầu vào ban đầu.
+ Innovation and Economic Prosperity: Đổi mới và thịnh vượng kinh tế.
+ Internal Email Protect: Bảo vệ Email Nội bộ.
+ Incentives and Earned Privileges: Khuyến khích và Đặc quyền kiếm được.
+ International Equity Partners: Đối tác cổ phần quốc tế.
+ International Education Program: Chương trình giáo dục quốc tế.
+ Independent Expert Panel: Ban chuyên gia độc lập.
+ Institute of Engineers Pakistan: Viện kỹ sư Pakistan.
+ Institutional Evaluation Programme: Chương trình đánh giá thể chế.
+ Integrated Entertainment Partners: Đối tác Giải trí Tích hợp.
+ Individual Education Plan: Kế hoạch Giáo dục Cá nhân.
+ Image Enhancement Plan: Kế hoạch nâng cao hình ảnh.
+ International Expert Panel: Ban chuyên gia quốc tế.
+ Institutional Evaluation Project: Dự án đánh giá thể chế.
+ Independent European Participants: Những người tham gia độc lập ở Châu Âu.
+ International Engagement Program: Chương trình Tương tác Quốc tế.
+ International Environmental Policy: Chính sách môi trường quốc tế.
+ Individualized Educational Plans: Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa.
+ Institute of Energy and Process: Viện Năng lượng và Quá trình.
+ Intensive English Programme: Chương trình tiếng Anh chuyên sâu.
+ Independent Energy Producers: Các nhà sản xuất năng lượng độc lập.
+ Institute of Experimental Physics: Viện Vật lý Thực nghiệm.
+ Innovative Educational Programs: Các chương trình giáo dục đổi mới.
+ Intensive English Program: Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu.
+ Individual Educational Plan: Kế hoạch Giáo dục Cá nhân.
+ Individual Educational Program: Chương trình Giáo dục Cá nhân.
+ Instituto Educacional Piracicabano.
+ India Environment Portal: Cổng thông tin môi trường Ấn Độ.

Post Top Ad