IIC là gì? Ý nghĩa của từ iic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

IIC là gì? Ý nghĩa của từ iic

IIC là gì ?

IIC là “Index Income Ceiling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IIC

IIC có nghĩa “Index Income Ceiling”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số thu nhập trần”.

IIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IIC là “Index Income Ceiling”.

Một số kiểu IIC viết tắt khác:
+ Islamic Information Center: Trung tâm Thông tin Hồi giáo.
+ International Institute of Cambodia: Viện quốc tế Campuchia.
+ Institution Identification Codes: Mã nhận dạng tổ chức.
+ Institute of Informatics and Communication: Viện Tin học và Truyền thông.
+ Industry IoT Consortium: Hiệp hội IoT trong ngành.
+ Institution's Innovation Council: Hội đồng đổi mới của tổ chức.
+ Intersport International Corporation: Tập đoàn quốc tế Intersport.
+ Inner Inner Core: Lõi bên trong.
+ International Institute for Conservation: Viện Bảo tồn Quốc tế.
+ Industrial Internet Consortium's: Hiệp hội Internet công nghiệp.
+ Intra Investment Company: Công ty đầu tư Intra.
+ Idoma International Carnival: Lễ hội hóa trang quốc tế Idoma.
+ Indiana Intercollegiate Conference: Hội nghị liên trường đại học Indiana.
+ Inter-American Investment Corporation: Công ty Cổ phần Đầu tư Liên Mỹ.
+ Institution Innovation Council: Hội đồng đổi mới thể chế.
+ Impact Insulation Class: Lớp cách nhiệt tác động.
+ Institutional Investor Council: Hội đồng nhà đầu tư tổ chức.
+ Innovation and Incubation Centre: Trung tâm ươm tạo và đổi mới.
+ India International Center: Trung tâm Quốc tế Ấn Độ.
+ Institutional Investors Committee: Ủy ban các nhà đầu tư tổ chức.
+ Inter-Institutional Consortium: Liên hiệp các tổ chức.
+ Institutions Innovation Council: Hội đồng đổi mới thể chế.
+ Institute's Innovation Council: Hội đồng sáng tạo của Viện.
+ Insurance Institute of China: Viện bảo hiểm Trung Quốc.
+ Itahari International College: Cao đẳng quốc tế Itahari.
+ Italy In Common: Ý chung.
+ Independent Inquiry Committee: Ủy ban điều tra độc lập.
+ Indian Institute of Cartoonists: Viện họa sĩ biếm họa Ấn Độ.
+ Industrial Internet Consortium: Hiệp hội Internet công nghiệp.
+ Island Independence Committee: Ủy ban Độc lập Đảo.
+ Independent Inquiry Commission: Ủy ban điều tra độc lập.
+ International Index Company: Công ty Chỉ số Quốc tế.
+ Iran Industrial Consultants: Tư vấn công nghiệp Iran.
+ Institute Innovation Council: Hội đồng Sáng tạo Viện.
+ Institution’s Innovation Council: Hội đồng đổi mới của tổ chức.
+ INASL International Coordinators: Điều phối viên Quốc tế INASL.
+ Indigenous Innovation Capabilities: Khả năng đổi mới bản địa.
+ Invisible-In-the Canal: Invisible-In-Canal.
+ Intermediate Instructors Course: Khóa học dành cho giảng viên trung cấp.
+ Insurance Institute of Canada: Viện bảo hiểm Canada.
+ Inter Island Cup: Cúp Liên Đảo.
+ International Internet Council: Hội đồng Internet quốc tế.
+ Iranians for International Cooperation: Người Iran hợp tác quốc tế.

Post Top Ad